Froschkopf

F1000022

Foto: Eva Schneider

 © Eva Kux